top of page

​נגינה בכינור

חיים למד כינור, סיים תואר אמן באקדמיה למוסיקה ע"ש רובין בירושלים, וניגן ברסיטלים רבים.

בתחילת הקריירה שלו ככנר, הופיע הרבה עם הפסנטרן אריה זקס, ובשנים מאוחרות יותר עם בתו איילה.

bottom of page